Dokumenty školy

 • kukni na facebook

Zápis do 1. ročníka

Date: marec 21, 2021 Author: admin Categories: Dokumenty školy

Milí rodičia budúcich prváčikov.

Blíži sa termín zápisu detí do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022. Vážime si Váš záujem o vzdelávanie Vašich detí na ZŠ Turčianske Kľačany, preto Vám poskytujeme  aktuálne  informácie k zápisu.

Osobný Zápis bude prebiehať bez prítomnosti dieťaťa vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu (prípadné zmeny upresníme na stránke školy).

Zapísať je potrebné  každé dieťa, ktoré k 30. augustu daného roka  dovŕši 6 rokov. Taktiež deti, ktoré mali rozhodnutím riaditeľky školy  odklad povinnej školskej dochádzky.

TERMÍN A ČAS:

 1. a 8. apríl 2021 v čase od 14.00 do 17.00 hod.
 • Zákonný zástupca príde vo vopred telefonicky dohodnutý deň a čas do budovy školy, a to za prísnych hygienických podmienok (prekrytie horných dýchacích ciest, prípadne ochranné rukavice, platný negatívny test nie starší ako 7 dní). Deň a čas si dohodnete s vedením školy na telefonnom čísle 0911 649 370. Tešíme sa na Vás!

 

ČO BUDETE POTREBOVAŤ?

 • Občiansky preukaz zákonných zástupcov
 • Rodný list dieťaťa
 • Vyplnené dokumenty – Žiadosť do 1. ročníka ZŠ Turčianske Kľačany, Dotazník k zápisu 2021, Žiadosť o prijatie do škd 2021 – Školský klub detí
 • Iné dôležité dokumenty o dieťati (správy z pedagogicko-psychologického poradenstva, lekárske odporúčania a iné, ktoré považuje zákonný zástupca za dôležitú informáciu k zápisu)

 

AK SA NEMôŽETE ZÚČASTNIŤ OSOBNÉHO ZÁPISU v danom termíne?

 • informujte vedenie školy a dohodnete si náhradný termín

emailom na skolaklacany@skolaklacany.sk

telefonicky na   0911 649 370, 043 / 4 220 151

 

Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

POTREBNÉ DOKUMENTY SI MôŽETE STIAHNÚŤ TU: ( V prípade potreby budú vytlačené  dokumenty k zápisu v škole, a to práve v dňoch 7. a 8. apríla 2021)

 1. Žiadosť do 1. ročníka ZŠ Turčianske Kľačany
 2. Dotazník k zápisu 2021
 3. Žiadosť o prijatie do škd 2021 – Školský klub detí

Dotazník k zápisu

ŽIADOSŤ do 1.ročníka ZŠ Turč.Kľačany

Žiadosť o prijatie do škd 2021

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v tejto mimoriadnej situácii.

 

Vyplnením formulárov – dotazníka, žiadosti o prijatie do ZŠ i ŠKD, dávate súhlas Základnej škole Turčianske Kľačany, so spracovaním uvedených osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. pre účely prípravy a zápisu dieťaťa do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

 

Čestne vyhlasujete, že so zápisom dieťaťa do prvého ročníka Základnej školy Turčianske Kľačany súhlasia obaja rodičia / zákonní zástupcovia. Na všetky dokumenty prosíme podpisy obidvoch zákonných zástupcov.

 

 

ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Odklad povinnej školskej dochádzky od 1.1.2021 v ponímaní ako do roku 2020 neexistuje. Túto problematiku rieši zákon č. 209/2019 Z. z. 

Zákonným zástupcom budúcich prvákov sa odporúčame obrátiť na riaditeľku MŠ, v ktorej kompetencii je povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

 

ČO ROBIŤ, AK DIEŤA NEDOSIAHNE K 1 SEPTEMBRU VEK 6 ROKOV A CHCEME HO ZAPÍSAŤ?

Ak je dieťa zrelé na povinnú školskú dochádzku, je ho možné zapísať do 1. ročníka a podmienkou, že rodič doloží pri zápise, alebo dodatočne súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevenciie  spolu so súhlasným  vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast.