Škola v súčasnosti

  • kukni na facebook

Škola v súčasnosti

Veľkosť školy

Základná škola v Turčianskych Kľačanoch je štátna, neplnoorganizovaná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Vyučovanie prebieha v 4 kmeňových triedach ročníkov 1-4, z ktorých jeden je zároveň miestnosťou ŠKD. Súčasťou školy je školský klub detí s 1 oddelením. Škola nemá právnu subjektivitu. Má vydanú zriaďovaciu listinu. Budova sa nachádza v okrajovej časti obce v blízkosti hlavnej cesty, vo vzdialenosti 100 m od prívodného kanála vodného diela Sučany a v približne rovnakej vzdialenosti od obecného úradu. Nachádza sa v peknom a príjemnom zdravom prostredí, čo pokladáme za významnú výhodu pri rozvoji školy. Na školskom dvore sa nachádza altánok, ktorý slúži v slnečných dňoch na výuku čítania, prvouky, prírodovedy, vlastivedy, alebo výtvarnej výchovy. Za školou je nedokončená časť basketbalového, mini futbalového, hádzanárskeho a tenisového areálu, z ktorého je zatiaľ iba vyasfaltovaná plocha.

 

Charakteristika žiakov

ZŠ navštevujú deti z Turčianskych Kľačian, z Lipovca, z Vrútok a z Martina. Keďže máme na našej škole školského špeciálneho pedagóga, v našej škole majú možnosť sa vzdelávať aj žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Okrem triedneho rozvrhu majú začlenené deti do rozvrhu zahrnuté aj hodiny so špeciálnym pedagógom, ktorý s nimi pracuje 2-3x do týždňa počas celého roka. Snahou školy bude aj vzhľadom na požiadavku rady školy a Rady rodičov, aby žiakom poskytlo podmienky pre kvalitnú jazykovú prípravu, kvalitné vyučovanie v duchu moderných informačných technológií a výchovu v oblasti umenia.

 

Charakteristika pedagogického zboru

Výchovno-vzdelávací proces na našej škole zabezpečujú 4 učiteľky, z toho je 1 riaditeľka školy, 3 externí zamestnanci, ktorí vyučujú katolícke a evanjelické náboženstvo, cudzie jazyky a 1 vychovávateľka. Všetky učiteľky majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. Na škole pôsobí školský špeciálny pedagóg, ktorý spolupracuje s centrom špeciálno – pedagogického poradenstva a s centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Spolupráca s rodičmi začlenených detí je na veľmi vysokej úrovni. V ústrety rodičom pomáha i výchovný poradca. Všetky pani učiteľky sa prihlásili na rozširujúce vzdelávanie cudzích jazykov. Silnou stránkou je, že vekový priemer pedagogického zboru je 32 rokov a veľmi pozitívne je, že celý zbor pri výchove žiakov spravidla postupuje koordinovane a jednotne.