História

  • kukni na facebook

História

HISTÓRIA ŠKOLY V TURČIANSKYCH KĽAČANOCH

Obyvatelia obce Turčianske Kľačany vždy mali na zreteli svoju vlastnú vzdelanostnú úroveň a pokladali ju za základ úspešného osobného i profesionálneho života. Z obecnej kroniky sa dozvedáme, že prvá škola v našej obci bola založená v roku 1835, ale z knihy Vlastný životopis Mateja Hrebendu, ktorý bol národným a ľudovým básnikom, sa dozvedáme, že jeho otec bol dva roky učiteľom v Kľačanoch už v roku 1790. Jeho matka sa volala Alžbeta Lamoš a narodila sa na Lipovci, preto si dovolíme tvrdiť, že občania Turčianskych Kľačian mali možnosť inštitucionálne sa vzdelávať už koncom 18.storočia.
Ako prvý učiteľ sa v obecnej kronike uvádza Juraj Greguš, rodák z Kľačian, ktorý v novovzniknutej škole učil od roku 1835. V roku 1887 budova školy vyhorela a v roku 1897 bola postavená nová školská budova, ktorá zároveň slúžila aj ako modlitebnica. Škola, nazývaná Evanjelická ľudová škola, ktorá bola doposiaľ jednotriedna, sa však v roku 1930 musela prebudovať na dvojtriedku, pretože počet žiakov v obci vzrástol nad 60. Škole pomohla pani Jesenská, ktorá prenajala pre školu miestnosti vo svojom dome.
Od školského roku 1934/1935 mala škola veľké problémy s budovou, lebo pani Jesenská svoj dom predala. V tej dobe navštevovalo školu u nás v obci 97 žiakov. Napokon sa rozhodlo, že druhá trieda sa premiestni do opraveného domu pána Ľuptáka. V roku 1940 cirkev učebňu vypovedala a zavedené bolo poldenné vyučovanie (dopoludnia a popoludní).
V štyridsiatych rokoch prichádzajú do Turčianskych Kľačian manželia Kordovci, Rudolf ako riaditeľ a Mária ako učiteľka, ktorí sa pričinili o nebývalý rozvoj kultúrneho diania v obci, prípravu školských podujatí a kultúrnych programov. V roku 1964 nastupuje po manželovi, ktorý nečakane zomrel, na post riaditeľky školy p. Mária Kordová. Budova školy bola v tom čase v kritickom stave, preto požiadala o financie na jej generálnu opravu. To sa však zamietlo a škola sa v roku 1966 presťahovala do Kultúrneho domu, do telocvične, ktorá sa priečkou rozdelila na dve miestnosti, a tak vznikli triedy. Pani riaditeľka Mária Kordová bola napokon za svoju úspešnú prácu v Bratislave odmenená titulom “Zaslúžilá učiteľka”.
V roku 1975 prichádza na post učiteľky a riaditeľky pani Angela Revická a učiť začína aj p. učiteľka Mária Matušková. V roku 1977 došlo k integrácii tried so ZDŠ Lipovec. V praxi to znamenalo, že sa zrušili spojené triedy a v školách sa začalo učiť samostatne v každom ročníku. V Kľačanoch ostal 2. a 4. ročník a na Lipovci bol zriadený 1.a 3. ročník. Riaditeľstvá ostali na oboch školách. Na post riaditeľky školy vtedy prichádza p. Mária Matušková. Otvorenie novopostavenej budovy školy v Turčianskych Kľačanoch, v ktorej sa učí dodnes, sa slávnostne uskutočnilo dňa 1. septembra 1981. Do školy prišli žiaci z Turčianskych Kľačian a z Lipovca. V priebehu roka sa dokončilo školské ihrisko, vysadené boli ovocné stromy a kríky a vybudovali sa preliezky na školskom dvore.
V roku 1991 strieda pani riaditeľku Máriu Matuškovú nová riaditeľka pani Libuša Mižúrová. Za je vedenia sa škola venovala aktivitám, ktoré sa tematicky vzťahovali na vyhlásený rok. V roku 1997 ju na poste riaditeľa školy vystrieda pán Dušan Gregor, ktorý pokračoval v aktivitách svojich predchodkýň, no aj tak nedokázal zabrániť upadaniu školstva v obci. Školu viedol do školského roku 2002/2003. Jeho odchodom zo školy sa jedna éra kľačianskeho školstva skončila.
Cez školský rok 2003/2004 vtedajšia pani starostka Božena Jurečková a p. učiteľka Dana Grenová vypracovali novú koncepciu rozvoja školy. Pani Dana Grenová, ktorá sa v roku 2005 stala riaditeľkou školy spolu s p. učiteľkou Vierou Barbuščákovou oslovili rodičov v materských školách na Lipovci a vo Vrútkych a dňa 2.septembra 2004 slávnostne otvorili nový školský rok, a tým začali novú éru kľačianskeho školstva. Fungovať začalo jedno oddelenie ŠKD pod vedením pani učiteľky Evy Holečkovej. Škola sa zamerala na výučbu anglického jazyka, zakomponovanie regionálnej výchovy a ľudovej kultúry a IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu. Vedenie školy prijalo žiakov so špeciálne-pedagogickými potrebami, u ktorých následne prebehla integrácia. Od roku 2004 do 30.6.2005 na prekrytie kritického obdobia v našej škole pôsobilo Centrum voľného času, ktoré sa následne premiestnilo do Turčianskej Štiavničky. V roku 2005 kľačianska škola nadviazala spoluprácu v rámci projektu “Program iniciatívy spoločenstva INTERREG 3 A Slovenská republika – Česká republika” so základnou školou vo Větřkoviciach, ktorá funguje dodnes.
Od roku 2007 do konca školského roku 2013/2014 viedla školu pani riaditeľka Eva Holečková, súčasnou riaditeľkou je pani riaditeľka Viera Barbuščáková.