Dokumenty školy

 • kukni na facebook

COVID – 19, 31.8.2020

Date: september 1, 2020 Author: admin Categories: Dokumenty školy


Organizácia výchovno-vyučovacieho procesu v základnej škole od 2. 9.
2020

Na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR o
organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v školskom roku 2020/21 a
zabezpečení protiepidemiologických opatrení v súvislosti s nástupom žiakov
do školy vedenie ZŠ v Turčianskych Kľačanoch vydáva nasledujúce organizačné
pokyny:

· škola sa riadi manuálom MŠVVaŠ SR a usmerneniami RÚVZ. V zmysle Manuálu
MŠVVaŠ SR je pre školy vytvorený tzv. semafor –tri fázy chodu škôl –zelená,
oranžová a červená. Bližšie inštrukcie k jednotlivým fázam si nájdete aj na
www.minedu.sk pripadne www.ucimenadialku.sk

Výchovno-vzdelávací proces

· po príchode do školy prvý deň školského vyučovania žiak, alebo zákonný
zástupca odovzdá vyplnený Zdravotný

dotazník a Vyhlásenie rodiča pred začiatkom nového školského roku

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
. Bez vyplnených vyhlásení žiaka nie je možné vpustiť do budovy školy,

· všetci vstupujú do budovy školy s rúškom a pri vstupe si vydezinfikujú
ruky dezinfekčným prostriedkom,

 • pre príchod do školy používajú žiaci hlavný vchod,

· od 3. 9. do 14. 9. bude prebiehať vyučovanie podľa platného rozvrhu,
vyučovanie prebieha v jednotlivých triedach, žiaci rôznych tried sa
navzájom nemiešajú,

· od 3. 9. do 14. 9. sa nebudú vyučovať predmety: etická výchova,
náboženská výchova, po skončení mimoriadnej situácie bude zaradené
vyučovanie etickej a náboženskej výchovy

 • prevádzka ŠKD je od 3.9.2020 v čase od 6.00 do 16.00 hod.

· účasť žiakov na vyučovaní je povinná.

Stravovanie v školskej jedálni

· strava je žiakom školy vydávaná postupne od žiakov I. ročníka v čase od 11.35 hod. za dodržania hygienických opatrení a
odporúčaní RUVZ,

· žiaci prichádzajú do jedálne s vychovávateľkou/učiteľkou postupne po
triedach z dôvodu eliminácie kontaktu žiakov z rôznych skupín,

· žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, po odstravovaní odchádzajú bezodkladne
domov, ostatní žiaci pokračujú v ŠKD.

Hygienické a protiepidemiologické opatrenia

· pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter povereným pracovníkom, žiaci
sú povinní pri vstupe do školy použiť dezinfekciu rúk,

 • každý žiak nosí denne do školy 2 rúška a balík hygienických vreckoviek,

· v spoločných priestoroch po opustení triedy všetci žiaci nosia rúška a
zamestnanci školy nosia rúška/ochranné štíty,

 • žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do
  školy,
 • žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa a tváre a cudzích
  vecí,

· žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, žiakmi iných tried, počas
prestávok sa zdržiavajú vo svojej triede,

· upratovanie a dezinfekcia priestorov školy sa vykonáva v súlade s pokynmi
a odporúčaniami RÚVZ,

· osoby s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať
príznakom ochorenia COVID19 (zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a
čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) majú zakázaný vstup do
školy,

· v prípade zvýšenej teploty, alebo iných príznakov choroby, je žiak
umiestnený v izolačnej miestnosti. Privolaní sú rodičia a žiak odchádza
domov. Rodič kontaktuje detského lekára telefonicky a riadi sa podľa jeho
pokynov. Bezodkladne oboznámi školu so situáciou.

Zákonný zástupca

· predkladá prostredníctvom svojho dieťaťa pri prvom nástupe žiaka do
základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej
školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o
bezinfekčnosti dieťaťa a zdravotný dotazník. Bez tohto vyhlásenia a
dotazníka nie je možné žiaka do školy vpustiť.

· Rešpektuje, že s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli
zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ,
zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak
akútnej infekcie dýchacích ciest) nie je možný vstup do budovy školy,

· berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných
príznakov COVID19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a
kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O
podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje zákonného zástupcu,
ktorý následne kontaktuje pediatra dieťaťa. Zároveň si je vedomý povinnosti
informovať školu o zdravotnom stave dieťaťa,

· zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri
príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy
(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 • rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy.

· rešpektuje zákaz vstupu do budovy školy okrem rodičov žiakov I. ročníka
ZŠ, kde do školy môže vstúpiť jedna sprevádzajúca osoba.

· Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole od 1. 9. 2020